Leveringsvoorwaarden B2C
Inloggen
Winkelmandje
-
Vandaag voor 13:00 besteld,
dezelfde werkdag (maandag - vrijdag) verzonden.
vanwege drukte kan het een dag langer duren dan gebruikelijk
Spoed ivm uitvaart? Whatsapp of bel 0616730481
Muv zaden in loop van seizoen

Leveringsvoorwaarden B2C

Algemene voorwaarden met betrekking tot levering consumenten, B2C. [Deze kan op verzoek ook per mail naar u gestuurd worden]

Bent u zakelijke afnemer, B2B, dan gelden voor u de "Algemene voorwaarden zakelijk".

Algemene voorwaarden met betrekking tot levering consumenten B2C

1. Begrippen

1.1 Decoflorall VOF (hierna Decoflorall) is een vennootschap onder firma met als doel het leveren van bloemschikmaterialen en gelijksoortige producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Decoflorall tevens begrepen alle bij Decoflorall in dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder consument verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die Decoflorall de opdracht geeft tot het leveren van producten zoals bedoeld in artikel 1.8.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.Decoflorall.nl.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder herroepingsrecht verstaan: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder overeenkomst op afstand verstaan: een overeenkomst die tussen Decoflorall en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.8 In deze algemene voorwaarden wordt onder producten verstaan: alle door Decoflorall aangeboden producten zoals maar niet uitsluitend bloemschikmaterialen.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Decoflorall en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Decoflorall en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Decoflorall voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Decoflorall zijn in te zien en dat zij op verzoek van consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Decoflorall onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Decoflorall is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Decoflorall passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Decoflorall daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Decoflorall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Decoflorall of een van haar medewerkers.

4.2 Decoflorall kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet slagen van de teelt van de producten, gezien het feit dat dit afhankelijk is van omstandigheden tijdens de kweek van producten, waar Decoflorall geen invloed op uitoefent.

4.3 Decoflorall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte producten die reeds zijn verzonden.

4.4 Decoflorall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens het transport van het product wordt geleden.

4.5 Indien Decoflorall toch aansprakelijk wordt gehouden zal Decoflorall uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door consument opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten in nakoming van haar verplichtingen en ten hoogste tot het bedrag dat de consument heeft betaald.

5. Levering

5.1 Decoflorall zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Indien het opgegeven adres niet juist is en DHL daardoor over verkeerde gegevens beschikt is de verantwoording voor degene die het adres invoerde op de webshop. Kosten van E 20.- daaruit volgend zullen doorberekend worden. Als de koper daarop beslist de order te annuleren worden er E 7.95 administratie en annuleringskosten doorberekend.

6. Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Decoflorall mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Decoflorall mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.3 Indien Decoflorall de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.4 Indien Decoflorall de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7. Verplichtingen consument tijdens bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan is volgens lid 1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Decoflorall hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Decoflorall. Het formulier is aan te vragen via info@Decoflorall.nl of de knop aan de rechterkant op deze webshop

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen nogmaals 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan Decoflorall. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Decoflorall verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

9. Verplichtingen van Decoflorall bij herroeping

9.1 Als Decoflorall de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Decoflorall de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

Decoflorall sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht, maar alleen als Decoflorall dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals bijvoorbeeld bruidsboeketten,- of corsages.

10.2 Producten die duidelijk voor een specifieke doel bestemd zijn, zoals bv lint voor bv een uitvaart of het vervaardigen van corsages of bruidsboeketten en flowerwalls zoals corsagemagneten, speldjes en corsohouders voor auto.

10.3 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben zoals vers materiaal.

10.4 Producten die Decoflorall moet printen of afknippen, afwegen of vullen.

10.5 Producten die teveel besteld of overbodig zijn.

10.6 Producten die vanwege een deadline te laat zijn bestelt, u heeft de mogelijkheid om zelf te kiezen voor Expresser verzending.

11. Kosten, honorering en betaling

11.1 De consument dient de aan Decoflorall verschuldigde bedragen te betalen zoals op www.Decoflorall.nl is weergegeven.

11.2 De koper heeft de plicht om zelf de juiste gegevens voor afleveradres, btw en factuuradres te verstrekken. Indien Decoflorall hier handmatig extra handelingen voor moet verrichten worden die belast met een tarief van E 15.00 excl btw.

11.3 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Decoflorall is gewezen op de te late betaling en Decoflorall de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Decoflorall gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Decoflorall kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

12. Kortingsacties

12.1 Bij afname een bepaald bedrag aan producten gelden verschillende kortingspercentages, zaden zijn hiervan uitgezonderd.

12.2 De consument is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de kortingscode die op de website wordt verkregen, om gebruik te maken van de volumekorting.

12.3 Indien een consument recht heeft op twee verschillende soorten korting, mag deze zelf kiezen welke gebruikt wordt.

13. Registreren als klant

13.1 Consumenten kunnen zich registreren als klant door een klantaccount op de website aan te maken.

13.2 Consumenten kunnen ook snel afrekenen, zonder een klantaccount aan te maken

14.Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@Decoflorall.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

15. Identiteit

15.1 Decoflorall is in de Kvk geregistreerd onder nummer 68033966. Decoflorall draagt het volgende Btw-identificatienummer NL857273917B01 Verder is Decoflorall statutair gevestigd aan de industrieweg 46, 4301RS te Zierikzee.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op de rechtsverhouding tussen Decoflorall en consument is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die tussen Decoflorall en consument mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
... ...