Leveringsvoorwaarden B2B
Inloggen
Winkelmandje
-
Vandaag voor 13:00 besteld,
dezelfde werkdag (maandag - vrijdag) verzonden.
vanwege drukte kan het een dag langer duren dan gebruikelijk
Spoed ivm uitvaart? Whatsapp of bel 0616730481
Muv zaden in loop van seizoen

Leveringsvoorwaarden B2B

Algemene voorwaarden B2B

1. Begrippen

1.1 Decoflorall VOF (hierna Decoflorall) is een vennootschap onder firma met als doel het leveren van bloemschikmaterialen en gelijksoortige producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Decoflorall tevens begrepen alle bij Decoflorall in dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder koper verstaan: de koper van producten of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een rechtspersoon waarmee Decoflorall een overeenkomst aangaat;

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder website verstaan: www.Decoflorall.nl.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder herroepingsrecht verstaan: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder overeenkomst op afstand verstaan: een overeenkomst die tussen Decoflorall en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.8 In deze algemene voorwaarden wordt onder producten verstaan: alle door Decoflorall aangeboden producten zoals maar niet uitsluitend bloemschikmaterialen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten op afstand en voor alle handelingen, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen Decoflorall en koper.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op welke wijze dan ook houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Decoflorall en koper, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door koper geplaatste bestelling per email is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres. Koper en Decoflorall komen nadrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan koper is verzonden. De elektronische bestanden van Decoflorall gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.2 Indien koper een bedrag vooruit heeft betaald en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

3.3 Decoflorall treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Hoewel de afbeeldingen, omschrijvingen en specificaties met grote zorg worden samengesteld, kunnen zich altijd afwijkingen voordoen. Speciale aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

4.2 Iedere offerte of aanbieding van Decoflorall is gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. De koper zal Decoflorall steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.

4.3 De toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Decoflorall van documenten van de koper waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

4.4 Decoflorall mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als zij dit wenselijk acht. Zij zal garant staan voor de uitvoering van zulke derden alsof zij zelf de overeenkomst uitvoert.

Artikel 5 - Prijzen en order- en verzendkosten

5.1 Alle door Decoflorall opgegeven prijzen en tarieven luiden in Euro en worden inclusief omzetbelasting (BTW) vermeld op de Internetsite.

5.2 Eventuele afhandeling- en verzendkosten worden automatisch berekend tijdens het afrekenproces.

5.3 Indien tussen het tijdstip van bestellen en levering door Decoflorall een prijsstijging van de verkochte zaken optreedt, wordt deze verhoging niet doorberekend aan koper, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven. Doorberekening van prijsverhogingen geeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.4 Prijzen van producten zoals vermeld op de website kunnen ieder moment wijzigen, behoudens tijdens het afrekenproces.

Artikel 6 - Conformiteit

Decoflorall staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties (behoudens kennelijke vergissingen), aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 7 - Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

7.1 Decoflorall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Decoflorall of een van haar medewerkers.

7.2 Decoflorall kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet slagen van de teelt van de producten, gezien het feit dat dit afhankelijk is van omstandigheden tijdens de kweek van producten, waar Decoflorall geen invloed op uitoefent.

7.3 Decoflorall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte producten die reeds zijn verzonden.

7.4 Decoflorall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens het transport van het product wordt geleden.

7.5 Decoflorall.nl kan niet aansprakelijkgesteld worden voor te laat bestelde of te laat geleverde producten, u heeft de mogelijkheid om zelf te kiezen voor Expresser verzending.

7.6 Indien Decoflorall toch aansprakelijk wordt gehouden zal Decoflorall uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door koper opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten in nakoming van haar verplichtingen en ten hoogste tot het bedrag dat de koper heeft betaald.

Artikel 8 - De bestelling

8.1 Leveranties van producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Decoflorall en de koper anders is overeengekomen.

8.2 De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door Decoflorall worden bepaald.

8.3 In geval van een kennelijke vergissing zal de koper Decoflorall hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van Decoflorall houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

8.4 Indien betaling volgens artikel 12 lid 1 van een door koper geplaatste bestelling niet binnen 10 dagen na het plaatsen van deze bestelling heeft plaatsgevonden, behoudt Decoflorall zich het recht voor de betreffende bestelling te annuleren.

Artikel 9 - De uitvoering van de bestelling

9.1 Decoflorall zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

9.2 Als plaats van levering geldt het afleveradres van de koper dat het laatst aan Decoflorall kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Indien het opgegeven adres niet juist is en Pakketdienst alleen over niet juiste gegevens beschikt is de verantwoording voor degene die het adres invoerde op de webshop. Kosten daaruit volgend zullen doorberekend worden. Als de klant daarop beslist de order te annuleren worden er E 15.00 excl btw administratie en annuleringskosten doorberekend.

Artikel 10 - Gebreken en controle na levering

10.1 Decoflorall raadt aan de producten zo spoedig mogelijk na levering te controleren op juistheid van uitvoering van de overeenkomst en in het bijzonder op geleverde aantallen, de correcte producten en de juiste werking van het product.

10.2 In het geval de overeenkomst niet juist is uitgevoerd en/of geleverde producten niet (geheel) voldoen aan de overeenkomst, dient koper dit binnen 3 dagen aan Decoflorall te melden.

10.3 Indien een product een gebrek vertoont dient koper het gebruik van het product onverwijld te staken.

11. Kosten, honorering en betaling

11.1 De koper dient de aan Decoflorall verschuldigde bedragen te betalen zoals op www.Decoflorall.nl is weergegeven.

11.2 De koper heeft de plicht om zelf de juiste gegevens voor afleveradres, btw en factuuradres te verstrekken. Indien Decoflorall hier handmatig extra handelingen voor moet verrichten worden die belast met een tarief van E 15.00 excl btw.

11.3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Decoflorall is gewezen op de te late betaling en Decoflorall de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Decoflorall gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Decoflorall kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1 Decoflorall behoudt zich de eigendom van de geleverde producten voor zolang alle door de koper verschuldigde bedragen voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, niet volledig aan het bedrijf zijn voldaan.

12.2 Indien dezelfde soort producten door Decoflorall aan de koper is geleverd, ter zake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij de koper nog aanwezige producten van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.

12.3 Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de koper anderszins blijkt dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens het bedrijf niet kan of zal voldoen, is de koper verplicht de aan Decoflorall op grond van lid 1 en 2 toebehorende producten op eerste verzoek aan Decoflorall terug te geven. Decoflorall is voorts bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij de koper aan te dienen teneinde de voormelde producten direct onder zich te nemen dan wel te demonteren en terug te nemen, ook indien en voor zover het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van de koper zou zijn geworden.

 

14. Registreren als klant

14.1 Kopers kunnen zich registreren als klant door een klantaccount op de website aan te maken.

14.2 Kopers kunnen ook snel afrekenen, zonder een klantaccount aan te maken.

Artikel 15 - Restbepalingen

15.1 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

15.2 In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

15.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Decoflorall en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16. Identiteit

16.1 Decoflorall is in de Kvk geregistreerd onder nummer 68033966. Decoflorall draagt het volgende Btw-identificatienummer NL857273917B01 Verder is Decoflorall statutair gevestigd aan de industrieweg 46, 4301RS te Zierikzee.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de rechtsverhouding tussen Decoflorall en koper is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die tussen Decoflorall en koper mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
... ...